71634

ആകെ വീടുകള്‍

113

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 0.16%

69

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

93

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

20

പനി ബാധിതര്‍

Chart...

6018

ആകെ പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍

9

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 0.15%

3

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

1

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

Chart...
Toppers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 46429 108
2 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 25205 5
3 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0
Trailers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 0 0
2 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 25205 5
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 46429 108
State at a glance
ഘടകങ്ങള്‍ എണ്ണം
വീടുകളുടെ എണ്ണം 71634
സന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 113
പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 6018
സന്ദര്‍ശിച്ച പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 9
ശുചിത്വ സ്ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം 1202
Content owned, maintained and updated by: Respective Local Government Institutions
Designed, developed and maintained by:Information Kerala Mission, Network services by: State e-governance data centre